·  TEL. 937 857 639 · EMAIL ramonpont@ramonpont.cat
 · 

DOIP

Comissió Psicopedagògica i social


La comissió DOIP formada per l'equip directiu i els docents especialitzats en atenció a la diversitat (mestres d'educació especial, orientador, mestres de suport, treballadors socials, coordinadors ...) vetlla per facilitar la inclusió de tot l'alumnat del centre.

L'objectiu és aconseguir que les persones que presenten necessitats específiques derivades de la seva situació de discapacitat o social puguin desenvolupar de manera normalitzada la seva activitat acadèmica i social a l'escola.
 

Actualment comptem amb la col·laboració mensual de la persona responsable de l'àrea social del nostre districe.

 

Les funcions de la Comissió són les següents:

  • Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l'atenció a la diversitat dels alumnes.
  • Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació a la diversitat i als alumnes que troben barreres en l'aprenentatge i la participació.
  • Fer el seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques, d'aquells que tenen dificultats per aprendre,.
  • Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries pel seu desenvolupament i concreció.
  • Col·laborar en la construcció d'un marc de referència comú a nivell de centre per avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s'ofereixen a l'alumnat, segons les seves diferents necessitats